• Samskip hf.
  • Kjalarvogur 7-15
  • 104 Reykjavik
  • Iceland
  • Phone nr: +354 458 8000
  • Fax: +354 458 8100
  • samskip@samskip.is